Lagerstyrningsakademin

Hemsida för intresserade av lagerstyrning

 

 

 

 

 

Nyutgivna böcker

Klicka här för mer information >>>

   Klicka här för mer    information >>>

Klicka här för mer       information >>>     

Företag och organisationer med utbildning och kurser inom lagerstyrning

Varje månad får den här hemsidan besök av ett stort antal personer. Förmodar att många av er har synpunkter på det innehåll som publiceras. Är det något du saknar, vill ha förklarat ytterligare, har frågor om eller tycker är felaktigt, skicka ett mail till info@lagerstyrningsakademin.se

Alla mail kommer att besvaras.

..........................................................................................................................

Mars månads lagerstyrningsfråga

Många företag använder Wilsons formel för att beräkna ekonomisk orderkvantitet. För att kunna använda formeln måste företagets ordersärkostnad beräknas eller uppskattas, dvs. dess kostnad för att genomföra en order-till-leverans-process. Or-derkvantitetens storlek påverkar emellertid också leverantörens kostnader eftersom mindre orderkvantiteter leder till fler kundorder och därmed högre årliga orderbe-handlings- och leveranskostnader. Om man följaktligen vill minimera de totala order-till-leveranskostnaderna i försörjningskedjan, dvs. summa kostnader för kundföretag och leverantörsföretag, borde kundföretaget inkludera leverantörens orderkostnader i ordersärkostnaderna. Vilka effekter skulle detta få för kapitalbindning och summa lagerhållningskostnader och ordersärkostnader för kundföretag respektive leveran-törsföretag om man bortser från orderkvantitetens påverkan på säkerhetslagret?

 

Svar kommer i april 2018. Skicka gärna in dina svar till info@lagerstyrningsakademin.se.

Svaren publiceras anonymt om du vill. Ange i så fall signatur.

För att titta på svar på förra månadens fråga, klicka här >>>  .

..........................................................................................................................

Logistikens termer och begrepp

En ny och uppdaterad version av boken Logistikens termer och begrepp är nu klar. Den innehåller också sökfunktioner från begynnelsebokstaven i den term du söker. Boken kan laddas ner här >>>.

..........................................................................................................................

Best practice vid lagerstyrning i svensk industri

En enkätstudie om trender och best-practice vid lagerstyrning omfattande närmre 300 svenska företag har genomförts på Chalmers Tekniska Högskola under 2013. Rapporten med en sammanfattning av resultaten från studien kan laddas ner gratis här.  >>> Rapporten redovisar också hur högpresterande företag gör jämfört med lågpresterande.

......................................................................................................................

Handbok i materialstyrning - Ny uppdaterad version

Den handbok i materialstyrning som kan laddas ner på den här hemsidan färdigställdes första gången 2009. En tredje kompletterad version är klar nu i januari 2017. Den innehåller 217 olika avsnitt på sammanlagt över 1000 sidor.

 

Hör gärna av dig om det är något du saknar, tycker är tveksamt korrekt eller behöver kompletteras.

......................................................................................................................

Senast upplagda artiklar

Variationer i leveranstider medför behov av ökade säkerhetslager och därmed kapitalbidning. I många fall har sådana variationer större betydelse än variationer i efterfrågan. I den här artikeln redovisas översiktligt ett antal olika strategier för att reducera leveranstidsvariationer. Ladda ner "Strategier för att minska kapitalbindning på grund av variationer i leveranstider" här.

Företag använder olika lagerstyrningsmetoder och använder dem dessutom på olika sätt. I den här rapporten redovisas hur högpresterande företag styr sina lager jämfört med lågpresterande. Den är baserad på en enkätundersökning från 2013 i trehundra svenska företag. Ladda ner ”Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag” här.

En majoritet av svenska företag använder erfarenhetsbaserade manuella uppskattningar i sin lagerstyrning i stället för vad som brukar betraktas som teoretiskt korrekta metoder. Vad kan detta bero på? Överensstämmer inte de modeller som de teoretiska metoderna bygger på tillräckligt väl med verkligheten? Eller är det kanske så att de teoretiska metoderna inte är användbara på grund av det sätt som de presenteras i läroböcker och lärs ut på kurser av olika slag? I den här artikeln diskuteras några aspekter på dessa två tänkbara förklaringar. Ladda ner artikeln "Brister i grundläggande lagerstyrningsteorier och sättet att uppfatta och använda dem i industrin" här.

Klassificering av artiklar efter volymvärde är ett vikigt hjälpmedlen för att på ett rationellt sätt åstadkomma effektiva materialflöden. Syftet är att identifiera de artiklar som har störst påverkan på flödeseffektiviteten i olika avseenden. I den här artikeln redovisas resultaten från en simuleringsstudie avseende hur mycket kapitalbindningen kan påverkas av ett volymvärdestyrt arbetssätt. Ladda ner ”Volymvärdestyrning av resurs-insatser för att åstadkomma effektivare materialflöden” här.

.......................................................................................................................

Senast upplagda forskningsrapporter

Säkerhetslager används för att säkerställa att företag skall kunna uppnå en önskad leveransförmåga. Hur stor kapitalbindning som krävs i sådana säkerhetslager beror i stor utsträckning på osäkerheter och variationer i leveranstider. I rapporten "Strategier för att minska osäkerheter och variationer i leveranstider och dess påverkan på kapitalbindning" beskrivs ett antal möjliga strategier för att komma tillrätta med leveranstidsvariationer från leverantörer. Effekterna med avseende på kapitalbindning analyseras också med hjälp av simulering. Ladda ner rapporten gratis här.

I företag är det vanligt att använda antal dagar som parameter för bestämning av orderkvantiteter och säkerhetslager medan litteraturen beskriver mer avancerade teoretiska modeller. I den här studien jämförs dessa båda angreppssätt med avseende på kapitalbindning och leveransförmåga. Studien behandlar också olika sätt att använda antal dagar på ett så effektivt sätt som möjligt Ladda ner rapporten "Användning av antal dagar som parameter vid lagerstyrrning" här.

Uppskattade bristkostnader kan användas för att på ett optimalt sätt dimensionera säkerhetslager. I den här studien har en metod för dimensionering baserad på schablonuppskattade bristkostnader utvecklats. Bristkostnaderna är lika stora för samtliga artiklar och anpassas så att man når önskad orderradsservice på motsvarande sätt som när metoden antal dagars medelefterfrågan används. Metoden har utvärderats med hjälp av simulering. Ladda ner rapporten "Användning av bristkostnader för att dimensionera säkerhetslager" här.

I många företag används olika teoretiska modeller för lagerstyrning, modeller som alla bygger på olika mer eller mindre förenklande antaganden. Frågan är hur väl fungerar de egentligen under verkliga förhållanden. Ta del av den här forskningsrapporten om du tycker att detta är en intressant frågeställning genom att ladda ner "Hur väl fungerar vanligt använda teoretiska lagerstyrningsmodeller under verkliga förhållanden" gratis här.

Det säkerhetslager som används för att säkerställa ett företags leveransförmåga påverkas i stor utsträckning av variationer i efterfrågan. I rapporten ”Strategier som påverkar efterfrågevariationer och kapitalbindning i säkerhetslager” redovisas ett antal strategier för att på olika sätt kunna reducera sådana efterfråge-variationer och därmed minska den kapitalbindning i säkerhetslager som krävs för att uppnå önskad servicenivå. Ladda ner rapporten här.

..............................................................................................................................

 

Senast upplagda Excel-tillämpningar

Vid bestämning av lämpliga orderkvantiteter används ofta metoden antal dagars täcktid, dvs. man beräknar orderkvantiteten som ett fastställt antal dagar gånger medelefterfrågan per dag. För att få så optimala orderkvantiteter som möjligt bör antalet dagar vara olika för olika volymvärdeklasser. Eftersom valda orderkvantiteter också påverkar totalt antal order per år och total kapitalbindning bör man också ta hänsyn till dessa begränsningar vid bestämning av antal dagar och därmed vid val av orderkvantiteter. Detta kan göras genom att använda "Orderkvantiteter genom differentiering av antal dagars täcktid och begränsat antal order". Konsekvenser i form av kapitalbindning beräknas också.

Vid återkommande anskaffning mot lager av en artikel förekommer det att man får information om en kommande prishöjning. Även om det inte är aktuellt att göra en ny beställning för att fylla på lagret, därför att lagersaldot är större än beställningspunk-ten, kan det ändå finnas motiv att beställa i förväg och dessutom med en större kvantitet än den normalt använda kvantiteten. Att beställa i förväg och dessutom en större kvantitet förorsakar emellertid ökade lagerhållnings-kostnader. "Bestämma ekonomisk orderkvantitet vid känd prisökning" innehåller en beräknings-metodik som kan användas för att få underlag för att fatta beslut om tidigareläggning och att välja en tillfälligt större kvantitet än vad som är normalt.

Att differentiera servicenivåer på olika klasser av artiklar är ett effektivt sätt att få så låg kapitalbindning i säkerhetslager som möjligt för att uppnå en viss önskad leverans-förmåga. Hur effektiv en sådan differentiering blir beror bland annat på val av kriterium för klassindelning, vilken parameter som används för säkerhetslage-rdimensionering och vilka parametervärden som väljs. Med hjälp av "Analysera kostnadseffekter av att differentiera servicenivåer - Fyllnadsgradsservice" kan man studera effekter av olika sådana val på en artikelgrupp. Ytterligare Excelanalyser finns för fallen att säkerhetslager beräknas baserat på cykelservice, antal dagars täcktid respektive andel efterfrågan under ledtid.

Lagerstyrningsartiklar

Excel-tillämpningar

Forskningsrapporter

Handbok i materialstyrning

 Logistikböcker