Lagerstyrningsakademin

Hemsida för intresserade av lagerstyrning

 

 

 

 

 

 

 

 

Handbok i materialstyrning

 

I den här handboken presenteras ett stort antal metoder och tillvägagångs-sätt för att åstadkomma effektiv materialstyrning. Den bygger på teorier

som finns publicerade i fackböcker och forsknings-rapporter från hela värden och som i olika samman-hang tillämpats i praktiken. Handboken kan därför sägas utgöra något av

best practice vad gäller

sätt att styra materialflö-

den i försörjningskedjor.

Handboken består av över 200 fristående avsnitt som vart och ett tar upp ett specifikt problem eller område, exempelvis hur man bestämmer ordersär-kostnader, beräknar säker-hetslager eller prognos-tiserar efterfrågan. Varje avsnitt kan fritt laddas ner

i form av en PDF-fil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B11 Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar Ladda ner >>

 

B12 Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar Ladda ner >>

 

B13 Uppskatta lagerhållningssärkostnader Ladda >>

 

B14 Uppskatta bristkostnader i färdigvarulager Ladda ner >>

 

B15 Uppskatta bristkostnader i lager för produktion Ladda ner >>

 

B21 Välja servicenivådefinitioner för dimensionering av säkerhetslager

Ladda ner >>

 

B22 Välja cykelservicenivå för dimensionering av säkerhetslager Ladda ner >>

 

B23 Välja nivå på fyllnadsgradsservice för dimensionering av säkerhetslager

Ladda ner >>

 

B24 Välja acceptabelt antal bristtillfällen för dimensionering av säkerhetslager

Ladda ner >>

 

B28 Välja servicenivå på leveranstidpunkter Ladda ner >>

 

B31 Beräkna bristkostnader från orderradsservice Ladda ner >>

 

B32 Beräkna cykelservice från orderradsservice Ladda ner >>

 

B33 Beräkna antal dagars medelefterfrågan från orderradsservice Ladda ner >>

 

B34 Beräkna andel ledtidsefterfrågan från orderradsservice Ladda ner >>

 

B40 Beräkna standardavvikelser utan efterfrågehistorik Ladda ner >>

 

B41 Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer och prognosfel

Ladda ner >>

 

B42 Beräkna standardavvikelser för ledtider Ladda ner >>

 

B43 Ledtidsanpassa standardavvikelser för efterfrågevariationer Ladda ner >>

 

B44 Beräkna standardavvikelser vid ledtidsvariation Ladda ner >>

B46 Beräkna standardavvikelser vid säsongvariationer Ladda ner >>

 

B51 Uppskatta ledtider för anskaffning Ladda ner >>

 

B52 Uppskatta ledtider för tillverkning Ladda ner >>

 

B53 Uppskatta kötider vid tillverkning Ladda ner >>

 

B61 Samband mellan ordersärkostnader och antal order Ladda ner >>

 

B63 Samband mellan bristkostnader och cykelservice Ladda ner >>

 

B64 Samband mellan bristkostnader och fyllnadsgradsservice Ladda ner >>

 

B65 Samband mellan bristtkostnader och antal bristtillfällen Ladda ner >>

 

B71 Bestämma volymvärdeklasser Ladda ner >>

 

B72 Bestämma rörlighetsklasser Ladda ner >>

 

B73 Bestämma XYZ-klasser Ladda ner >>

Bilaga 1 Beteckningar Ladda ner >>