Lagerstyrningsakademin

Hemsida för intresserade av lagerstyrning

 

 

 

 

 

 

 

 

Handbok i materialstyrning

 

I den här handboken presenteras ett stort antal metoder och tillvägagångs-sätt för att åstadkomma effektiv materialstyrning. Den bygger på teorier

som finns publicerade i fackböcker och forsknings-rapporter från hela värden och som i olika samman-hang tillämpats i praktiken. Handboken kan därför sägas utgöra något av

best practice vad gäller

sätt att styra materialflö-

den i försörjningskedjor.

Handboken består av över 200 fristående avsnitt som vart och ett tar upp ett specifikt problem eller område, exempelvis hur man bestämmer ordersär-kostnader, beräknar säker-hetslager eller prognos-tiserar efterfrågan. Varje avsnitt kan fritt laddas ner

i form av en PDF-fil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F01 Välja prognosmetod - En översikt Ladda ner >>

 

F21 Prognostisering med glidande medelvärde Ladda ner >>

 

F23 Prognostisering med exponentiell utjämning Ladda ner >>

 

F31 Focus forecasting Ladda ner >>

 

F32 Prognostisering med regressionsanalys Ladda ner >>

 

F35 Prognostisering med hjälp av bruttobehovsberäkning Ladda ner >>

 

F43 Prognostisera beställningspunkter med hjälp av bootstrapping Ladda ner >>

 

F48 Prognostisering av standardavvikelser Ladda ner >>

 

F51 Prognostisering av efterfrågan vid trender Ladda ner >>

 

F53 Prognostisering vid säsongvariationer Ladda ner >>

 

F58 Prognosrullning Ladda ner >>

 

F59 Prognoskonsumtion Ladda ner >>

 

F61 Välja antal perioder vid användning av glidande medelvärde Ladda ner >>

 

F62 Välja utjämningskonstant för exponentiell utjämning Ladda ner >>

 

F65 Beräkna säsongindex Ladda ner >>

 

F66 Användning av fördelningskurvor Ladda ner >>

 

F71 Absoluta mått på prognosfel Ladda ner >>

 

F72 Relativa mått på prognosfel Ladda ner >>

 

F73 Mätning av prognosfel Ladda ner >>

 

F76 Efterfrågekontroll Ladda ner >>

 

F77 Prognoskontroll Ladda ner >>

 

F78 Kontrollgränsparametrar Ladda ner >>

 

F80 Benchmarking av prognosfel Ladda ner >>

 

Bilaga 1 Beteckningar Ladda ner >>