Lagerstyrningsakademin

Hemsida för intresserade av lagerstyrning

 

 

 

 

 

 

 

 

Logistikböcker

 

 

Logistik - Läran om effektiva materialflöden

 

Patrik Jonsson - Stig-Arne Mattsson

 

Studentlitteratur 2016

Häftad 456 sidor

ISBN 978-91-44-11077-6

 

 

**************************

 

Material- och produk-tionsstyrning

 

Stig-Arne Mattsson - Patrik Jonsson

 

Studentlitteratur 2013

Häftad 298 sidor

ISBN 978-91-44-09029-0

 

 

**************************

 

Logistik i försörjnings-

kedjor

 

Stig-Arne Mattsson

 

Studentlitteratur 2012

Häftad 380 sidor

ISBN 978-91-44-07965-3

 

 

**************************

 

Logistikens termer och begrepp

 

Stig-Arne Mattsson

 

Logistikföreningen Plan

Häftad 206 sidor

ISBN 91-973865-3-7

Gratis nerladdning >>

 

 

**************************

 

Grunddata för material-

och produktionsstyrning

 

Stig-Arne Mattsson

 

Permatron 1999

Häftad 152 sidor

ISBN 91-971593-5-2

Gratis nedladdning >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logistik - Läran omeffektiva materialflöden

 

Patrik Jonsson - Stig-Arne Mattsson

 

Logistik handlar om att skapa effektiva materialflöden. Med det kan avses ett enskilt materialflöde inom ett företag eller integrerade materialflöden genom flera företag.

Vid utformning och styrning av materialflöden är det ofta nödvändigt att ta ett bredare perspektiv på flödet än det egna företaget eftersom beroenden förekommer mellan kunder och leverantörer och synergier kan erhållas om man även tar hänsyn till förutsättningar och konsekvenser för andra än det egna företaget. Det är också väsentligt att förstå informationsflödenas betydelse för att skapa effektiv logistik. I

och med förändrade affärsförutsättningar orsakade av bland annat globalisering, outsourcing av produktion till lågkostnadsländer, IT-utveckling och ökad miljömed-

vetenhet har effektiv logistik fått ökad betydelse för företag att skapa effektivitet och konkurrenskraft.

 

Syftet med boken är att ge en grundläggande förståelse för hela logistikämnet och

att förmedla kunskap i syfte att effektivisera logistiken. Boken är avsedd för intro-ducerande kurser i logistik vid ekonomiska och tekniska högskolor men också för kompetenshöjning inom logistikens grunder för yrkesverksamma. Den är utformad

för att fungera som en introducerande och heltäckande bok för den som inte avser

att fördjupa sig vidare inom logistikområdet men också att fungera som bas för fördjupningsstudier inom till exempel distribution och transport, produktionslogistik,

lager och materialhantering, inköp, logistik i försörjningskedjor etc.

 

 

Material- och produktionsstyrning

 

Stig-Arne Mattsson - Patrik Jonsson

 

Med material- och produktionsstyrning menas planering, utveckling, samordning, organisation, styrning och kontroll av det tillverkande företagets materialflöden

och resursflöden med utgångspunkt från dess produktionssystem. Det är ett ämnes-område som fått en allt större betydelse i takt med att marknader, produktion och materialförsörjning blir mer global och kraven ökar på att kunna leverera med

kortare och säkrare leveranstider, arbeta med mindre kapitalbindning och samtidigt

på ett flexibelt sätt kunna tillhandahålla allt mer kundorderorienterade produkter.

I den här boken behandlas material- och produktionsstyrning som ett sätt att åstad-

komma effektiva och konkurrenskraftiga företag.

 

Syftet med boken är att förmedla en komplett redovisning av ämnesområdet material-

och produktionsstyrning på en grundläggande nivå. Boken redogör för olika arbets-

sätts och planeringsmetoders teoretiska bakgrund. Den beskriver de olika metoder-

nas egenskaper från användningssynpunkt samt i vilka planeringsmiljöer de är mest lämpliga att använda. De teorier som beskrivs är genomgående sådana som tilläm-

pas i företag världen över och som kan sägas utgöra något av best practice. Syftet

med boken är därför också att den skall kunna användas som en praktisk vägled-

ning vid utveckling och införande av nya system, rutiner och metoder för material-

och produktionsstyrning i tillverkande företag. Boken är tänkt att användas som

litteratur i grundläggande högskole- och universitetsutbildningar, lika väl som i kurser, certifieringsprogram och som uppslags- och referensbok för yrkesverksamma.

 

 

Logistik i försörjningskedjor

 

Stig-Arne Mattsson

 

Under en följd av år har behovet av att åstadkomma effektivare materialflöden i försörjningskedjor eller så kallade supply chains ökat. Det finns många skäl till detta ökande behov. Den utveckling som pågår i företagets omvärld har medfört att sam-arbete och nära relationer mellan företag fått större betydelse. Det räcker inte längre

att själv vara effektiv, man måste vara effektiv tillsammans med sina kunder och leverantörer. Utvecklingen av nya metoder och teknologier har också skapat nya förutsättningar och möjligheter att åstadkomma effektivare och mer konkurrenskraf-

tiga logistiklösningar. Inte minst gäller detta utvecklingen inom informationsteknologin.

 

I den här boken behandlas teorier, metoder och praktiska tillämpningar för att åstadkomma effektiva logistiklösningar i försörjningskedjor från såväl strategiska

som operativa utgångspunkter. Den riktar sig till studerande vid universitet och hög-

skolor men också till yrkesverksamma inom industri och förvaltning som i sitt arbete

direkt eller indirekt kommer i kontakt med frågeställningar som rör affärsprocesser, informationsflöden och materialflöden i och mellan företag.

 

 

Logistikens termer och begrepp

 

Stig-Arne Mattsson

 

Inom logistikområdet används ett stort antal termer och begrepp. Tyvärr är termino-

login inte särskilt standardiserad och enhetlig. Ofta finns det två eller flera ord för

samma företeelse och olika individer avser olika saker med samma begrepp. Som

ett sätt att öka standardiseringsgraden och att skapa ett mer enhetligt ordval för alla

de fackuttryck som är aktuella i logistiksammanhang har föreningen PLAN tagit ini-

tiativ till att utarbeta föreliggande terminologiordbok. Sammanlagt finns över 1200

termer och förkortningar förklarade i boken.

 

För att kunna etablera en terminologistandard måste man i möjligaste mån använda

ord och uttryck som uppfattas som lämpliga och förståeliga av så många som möjligt.

Val av terminologi måste också i rimlig omfattning spegla det språkbruk som redan används. För att åstadkomma detta och få en bred förankring i industrin har personer från ett tjugotal olika företag medverkat i ett remissförfarande.

Grunddata för material- och produktionsstyrning

 

Stig-Arne Mattsson

 

Allt rationellt beslutsfattande bygger på information. Detta gäller givetvis också beslutsfattande rörande företagets material- och produktionsstyrning. Kvaliteten i

den information som används som underlag för de beslut som tas är avgörande

för hur riktiga och effektiva besluten blir. Betydelsen av informationskvalitet har

dessutom ökat under senare år, framför allt som en effekt av den ökande datori-

seringen och automatiseringen av den administrativa informationsbehandlingen.

Med helt manuella rutiner finns det förutsättningar för att bristfälligheter i tillgänglig information förnuftsmässigt kan observeras samt korrigeras eller kompletteras av människor. I ju större utsträckning informationsbehandlingen sker automatiskt, desto mindre utrymme finns det för manuella korrigeringsinsatser.

 

Trots den stora och växande betydelse som informationstillgång och informations-

kvalitet har, är området mycket sparsamt behandlat i facklitteraturen. Inte minst

gäller detta den informationsmängd i företaget som brukar kallas grunddata, dvs information om företagets produkter, hur produkterna är uppbyggda av halvfabrikat, komponenter och råmaterial, hur produkter och andra egenframställda artiklar

tillverkas samt om vilka tillverkningsresurser som finns till förfogande. Tillförlitlig

och kvalitativ information av det här slaget är av avgörande betydelse för att åstad-komma en effektiv styrning av produktion och materialflöden.Syftet med föreliggande

bok är att fylla något av det tomrum som finns litteraturen inom material- och produktionsstyrningsområdet. Den kan därför ses som ett komplement till den mer traditionella facklitteraturen. I första hand täcker boken de frågeställningar som finns

i det tillverkande företaget.